Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich geborgen voelen. In een klimaat van waardering, respect en verantwoordelijkheid voor elkaar kan het beste worden gewerkt en geleerd. Op het Northgo College werken we daarom aan goede begeleiding en persoonlijke aandacht en hebben we duidelijke afspraken. Op school gelden praktische leefregels. Wij hebben bijvoorbeeld afspraak over hoe we met elkaar omgaan, het opruimen van rommel en het gebruik van mobiele telefoons. Regels zijn belangrijk, maar nog belangrijker is het persoonlijke contact tussen docenten en leerlingen. Daarom zijn docenten ook in de pauze aanwezig in de aula en op het schoolplein.

Veilig aangekomen

Het Northgo College heeft een regionale functie. Voor ouders en de school is het prettig te weten dat de leerlingen veilig zijn aangekomen. Daarom gaan wij in het tweede lesuur na of alle brugklassers en tweedeklassers aanwezig zijn. Als een leerling zonder bericht afwezig is, nemen wij contact op met ouders/verzorgers. In de hogere klassen controleert de docent ook de aanwezigheid van de leerlingen en geeft de absenten door aan de leerlingenadministratie. De mentor zoekt het uit als niet duidelijk is waarom een leerling verzuimt. Zo nodig neemt de coördinator maatregelen.

 Acties en projecten

Regelmatig worden op school activiteiten georganiseerd waar normen en waarden centraal staan. Er wordt ook elk jaar een ouderavond georganiseerd waar een opvoedkundig thema centraal staat. Vorig school jaar was het een avond met deskundige spreker over het onderwerp ‘van puber naar persoonlijkheid’, dit jaar staat een thema-avond ‘sociale media (hyves, twitter en facebook)’ op het programma.

Toezichthouder

De heer Karstens is de toezichthoudervan de school. Hij ziet, samen met het team, toe op orde, netheid en veiligheid vóór en na schooltijd en tijdens de pauzes. Hij regelt ook de corveediensten van de leerlingen. De heer Karstens vangt ook de leerlingen op die uit de les zijn gestuurd.