Overlegorganen in de school

Leerlingenraad

In de leerlingenraad hebben leerlingen zitting die de belangen van de leerlingen behartigen. Het Northgo College heeft een actieve leerlingenraad die erg betrokken is bij de school. 

Medezeggenschapsraad (mr)
De medezeggenschapsraad wordt gevormd door vertegenwoordigers van de ouders, de medewerkers en de leerlingen. De MR overlegt – tenminste vijf keer per jaar – met het bestuur over het beleid op allerlei gebied, zoals over de manier waarop de school wordt geleid, over financiën en het onderwijs. Over een aantal zaken is het bestuur verplicht aan de MR advies of instemming te vragen. Dit en andere zaken zijn geregeld in het reglement voor de medezeggenschapsraad.

Klankbordouders

Er vindt drie keer per jaar overleg plaats tussen een afvaardiging van het bestuur en een klankbordgroep van ouders over allerlei zaken op organisatorisch en onderwijskundig gebied. De klankbordgroep is een actieve groep die bestaat uit ongeveer 20 personen. De klankbordouders organiseren ook elk jaar een thema-avond voor alle ouders van het Northgo College.

Namen van de vertegenwoordigers van de leerlingenraad, medezeggenschapsraad en de klankbordouders staan op de contactpagina.