Leerplicht, ziekmelden, verzuim

(On)geoorloofd schoolverzuim

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die regelmatig verzuimen, een grotere kans lopen de school voortijdig te verlaten, met alle mogelijke nare gevolgen van dien. De school houdt daarom de absentie van leerlingen goed bij. De docent registreert absentie in zijn lessen. De leerlingenbalieregistreert meldingen van absentie (bijvoorbeeld ziekte of doktersbezoek). Wekelijks bekijkt de mentor de absentie in het leerlingvolgsysteem en bespreekt deze met zijn mentorleerling. Als de reden van afwezigheid van een leerling niet duidelijk wordt, wordt er van uitgegaan dat deze leerling spijbelt. De school is op grond van Leerplichtwet verplicht ongeoorloofd verzuim van meer dan drie dagen te melden aan de leerplichtambtenaar, daarbij wordt een in overleg met het Regionaal Bureau Leerplicht opgesteld Meld- en verzuimprotocol gehanteerd. Door de mentor en de coördinator kunnen diverse acties worden genomen en de leerplichtambtenaar kan na herhaald ongeoorloofd schoolverzuim een proces-verbaal (laten) opmaken. Deze aanpak moet er voor zorgen dat het ongeoorloofd schoolverzuim minder wordt.

Te laat komen

Te laat komen stoort de les. Vaak te laat komen wordt – net als spijbelen – gezien als risicofactor en moet op grond van de Leerplichtwet aan de leerplichtambtenaar worden gemeld.
  • Bij een eerste keer te laat komen moet een leerling zich de volgende schooldag om 8:00 uur melden.
  • Bij vier keer te laat volgt ook een gesprek met de mentor.
  • Bij zes keer te laat wordt ook met de ouders gesproken en de coördinator ingeschakeld.
  • Bij negen keer te laat wordt daarnaast de leerplichtambtenaar ingelicht en krijgen ouders een waarschuwing.
  • Bij twaalf keer te laat kan de leerplichtambtenaar ook een proces-verbaal (laten) opstellen.

Ziekmelden

Als uw kind ziek is moet u dit iedere schooldag doorgeven aan de leerlingenbalie. Dit kan telefonisch (071-3681840) voor 8:30 uur of per e-mail (leerlingen.balie@northgo-college.nl).
Als u verwacht dat uw kind meerdere dagen ziek thuis is, kunt u dit ook meteen met ons bespreken. Leerlingen worden automatisch beter gemeld.
Als uw kind op school ziek wordt moet hij/zij zich ziek melden bij de leerlingenbalie. Wij bellen u als ouder/verzorger altijd om door te geven dat uw kind ziek naar huis komt. Wij vragen u ons te bellen als uw kind veilig thuis is. Als wij geen contact met u krijgen, mag de leerling niet van school vertrekken en zullen wij net zo lang proberen u te bereiken tot dat lukt. Het is daarom van belang dat wij de juiste contact gegevens van u hebben zoals telefoonnummer thuis, mobiel nummer en eventueel telefoonnummer op uw werk.

Verlof buiten schoolvakanties

Buiten de schoolvakanties mogen leerlingen niet van school wegblijven. Af en toe komen er verzoeken voor extra vakantiedagen binnen. De school kan hiervoor alleen toestemming geven als het gezin door het beroep van de ouders niet in staat is om in de reguliere vakantietijd op vakantie te gaan of als er sprake is van gewichtige omstandigheden. Op grond van de Leerplichtwet mag een aanvraag voor verlof buiten de schoolvakantie geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar. Ouders kunnen maar éénmaal per schooljaar een aanvraag doen, voor maximaal tien aaneengesloten dagen. Een speciaal daarvoor bestemd formulier moet vier weken van te voren schriftelijk bij de betrokken coördinator worden ingediend. Dit formulier is door ouders/verzorgers te downloaden op het intranet van de school, het Northgoweb