Leerlingzorg


Extra begeleiding

Een leerling waarover zorg bestaat wordt door de coördinator besproken met het VMT en de orthopedagoog. De coördinator of orthopedagoog kan contact leggen met de sociaal verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg, het maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg of de leerplichtambtenaar. Ouders van leerlingen met algemene vragen over ontwikkeling, opvoeden of gezondheid worden doorverwezen naar het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente waarin de leerling woont.

Orthopedagoog

Soms heeft een leerling bijzondere begeleiding nodig op pedagogisch gebied of is er hulp nodig in verband met problemen in het gezin die het leren in de weg staan. Het Northgo College werkt samen met Kwadraad, een organisatie voor schoolmaatschappelijk werk. Een maatschappelijk werker voert zo nodig op school gesprekken met de leerling die andere ondersteuning nodig heeft dan de mentor kan bieden. Ook kan zij naar aanleiding van een bepaalde situatie in de klas gesprekken voeren met de betrokken leerling en de docent.

Onze orthopedagoog is mevrouw D.M. van Goeverden-Bakker (orthopedagoog@northgo-college.nl). Zij begeleidt leerlingen met leer- en gedragsproblemen of moeilijkheden in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Samen met de leerling, ouders, mentor en andere betrokkenen organiseert zij de juiste begeleiding, soms in samenwerking met externe instanties. Daarnaast ondersteunt mevrouw Van Goeverden, samen met de coördinatoren, de docenten en mentoren in de begeleiding van leerlingen in de klassensituatie. Tevens organiseert zij de faciliteitenregeling voor leerlingen met dyscalculie en dyslexie en geeft ze diverse trainingen op school. Het gaat hierbij om het leren leren, plannen en organiseren, maar ook de rots- en watertraining en de examen- en faalangsttraining. Zij participeert tevens in de overlegstructuren van de zorgcoördinatoren in het samenwerkingsverband van de Duin- en Bollenstreek en de ketenpartners in de regio zoals het CJG, de GGD en diverse jeugdhulpverleningsinstanties. 

GGD / Jeugdgezondheidszorg

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Dat doen zij onder andere door alle leerlingen van klas 2 te onderzoeken. U en uw kind kunnen ook zelf contact opnemen als er vragen of zorgen zijn over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding. Indien nodig overlegt de sociaal verpleegkundige van de JGZ met de mentor, huisarts of andere instanties. De sociaal verpleegkundige neemt deel aan het ZAT. In de tweede klas kunnen leerlingen aan de hand van een vragenlijst over hun gezondheid en welbevinden worden uitgenodigd voor een gesprek met de sociaal verpleegkundige van de JGZ. Alle gesprekken met de sociaal verpleegkundige zijn vertrouwelijk.

Samenwerkingsverband VO/SVO Duin- en Bollenstreek

Het Northgo College participeert in het Samenwerkingsverband VO/SVO Duin- en Bollenstreek. Hier houdt men zich bezig met het ontwikkelen van beleid dat er op is gericht een zodanig onderwijsaanbod te creëren dat de individuele leerling zijn/haar schoolloopbaan ook daadwerkelijk kan afmaken.

Meldcode (vermoedens van) kindermishandeling

Het Northgo College kent een meldcode voor de aanpak van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin staan richtlijnen voor het handelen van medewerkers wanneer zij geconfronteerd worden met een situatie waarbij vermoeden van mishandeling bestaat. De meldcode is opgesteld in samenwerking met diverse regionale instanties en is ter inzage bij het bestuur van de school. Mevrouw D. van Goeverden - Bakker is contactpersoon voor vragen op dit terrein.