Regelingen, codes en klachtenprocedure

WAARDEN EN NORMEN

Op een veilige school voelt iedereen zich op z'n gemak. Een veilig leefklimaat is nodig voor een goed leerklimaat. Op het Northgo College hanteren wij daarvoor de volgende waarden en normen:

 • Ieders persoonlijkheid wordt gewaardeerd.
 • Iedereen draagt actief bij aan een positief klimaat in de school.
 • Iedere bijdrage is gericht op het welzijn voor zichzelf, de ander, de groep.
 • Ieder draagt bij aan een schoon en veilig leefmilieu.

Om deze waarden vorm te geven werken we aan een open, eerlijke en constructieve communicatie.

LEEFREGELS

Op het Northgo College hebben we een aantal duidelijke afspraken over wat wel en niet kan en over hoe we met elkaar omgaan:

 • Je komt op tijd in de les. Te laat komen getuigt niet van respect ten opzichte van de docent en je medeleerlingen die je stoort.
 • Je hebt alle spullen voor de les bij je. Zo draag je bij aan een positief leerklimaat.
 • Het taalgebruik is netjes en respectvol.
 • Pesten (ook digitaal pesten) is vanzelfsprekend verboden.
 • Je gooit géén rommel op de grond en helpt mee de school en omgeving schoon te houden
 • Het gebruik van mobiele telefoons voor niet lesdoeleinden is alleen in het pauzegebied toegestaan (aula, binnenterras, binnen- en buitenplein).
 • Gebruik en zichtbaarheid van MP3-speler, iPod en spelcomputers en dergelijke zijn buiten het pauzegebied niet toegestaan. Het gebruik hiervan draagt niet bij aan het met elkaar leren en het bemoeilijkt het aanspreekbaar zijn van leerlingen. Bovendien kunnen anderen er last van hebben.
 • Je eet en drinkt alleen buiten lestijd in het pauzegebied (aula, binnenterras, binnenplein en buiten).
 • Leerlingen van de klassen 1 en 2 blijven gedurende de schooltijden op het terrein van de school.
 • In lokalen, werkruimten en tijdens lesactiviteiten is ook het eten van kauwgom niet toegestaan.
 • Roken is op school voor iedereen verboden, de school en het schoolplein zijn geheel rookvrij.
 • Alcohol en drugs zijn op school absoluut verboden.
 • Het uitdragen van een persoonlijke overtuiging - op welk gebied dan ook - mag de voortgang van het onderwijs niet hinderen en niet kwetsend zijn voor anderen.

OMGANGSVORMEN

Het Northgo College wil een omgeving zijn waar ouders, verzorgers, leerlingen, bezoekers en personeel respectvol met elkaar omgaan. Respectvol betekent dat fatsoensnormen in acht genomen worden. Voor de leerlingen zijn de omgangsvormen vastgelegd in de leefregels. Voor de volwassenen zijn de omgangsvormen niet vastgelegd in regels. Op het moment dat zaken niet lopen zoals ze moeten lopen gaan we in gesprek met elkaar en luisteren we naar elkaar. De email gebruiken we om informatie uit te wisselen en afspraken te maken voor een telefonisch of een face-to-face gesprek.

PESTPROTOCOL

Op het Northgo College zien wij het geven van goed onderwijs en veiligheid niet los van elkaar. Op een veilige school voelen leerlingen en medewerkers zich geborgen. Het leren gaat daardoor beter. Het werken aan onderling vertrouwen, respect en waardering is erg belangrijk. Hierin past ook een actief antipestbeleid, vastgelegd in een pestprotocol. Het pestprotocol maakt deel uit van de zorg- en begeleidingsstructuur binnen de school en is een leidraad voor de te nemen stappen om pesten te voorkomen, waarbij gekozen is voor een 'vijfsporen aanpak'. Verder bevat het protocol richtlijnen voor wat er gedaan kan worden als er pesten geconstateerd wordt. Belangrijk is dat alle medewerkers die met leerlingen omgaan alert zijn op signalen die er op zouden kunnen wijzen dat een leerling gepest wordt. In alle gevallen wordt een gesignaleerd geval serieus genomen. In overleg met alle betrokkenen wordt naar een oplossing gezocht en worden zo nodig maatregelen genomen.

GEDRAGSREGELS VOOR BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Ook voor de activiteiten buiten de school zijn er gedragsregels. Fatsoen, respect en verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag staan daarin centraal. Voor meerdaagse excursies gelden meer regels. Met ouders en leerlingen worden de afspraken hierover voorafgaand aan de reis besproken en ondertekend.

ALCOHOL

Tabak, alcohol en drugs blijken een belangrijke rol te spelen bij het uitprobeergedrag van jongeren. Daarom wordt veel aandacht besteed aan voorlichting over deze genotmiddelen. De school hanteert met betrekking tot alcohol en drugs een duidelijk beleid: alcohol en drugs zijn taboe in en op het terrein van de school.

ROOKVRIJE SCHOOL

Het Northgo College is een rookvrije school. In de school en op het schoolplein wordt niet gerookt door leerlingen en medewerkers van de school.

LOCKERS

Elke leerling huurt een locker. Gebruik van een locker is verplicht. Jassen zijn niet toegestaan in de lesruimten.

SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

Ten behoeve van alle bij het Northgo College ingeschreven leerlingen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de kosten van geneeskundige behandeling voor zover deze niet elders zijn verzekerd en geldt voor schade die geleden is op weg van en naar school, in de school en bij activiteiten in schoolverband, zoals excursies. Schade veroorzaakt door leerlingen - opzettelijk of door ruw gedrag - aan het gebouw, de inventaris of andere eigendommen van de school, kan op de ouders van de betreffende leerlingen worden verhaald. Het bestuur en het personeel van het Northgo College zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van leerlingen.

REGELS TIJDENS TOETSEN

Om alle leerlingen in staat te stellen hun toetsen in alle rust te maken en om fraude te voorkomen, gelden er tijdens toetsen speciale regels. Deze regels zijn te vinden op Northgoweb.

KLACHTEN OVER EXAMENZAKEN

Als er iets niet volgens de regels is gegaan bij het examen (bijvoorbeeld bij een toets) kunnen er op grond van het examenreglement diverse maatregelen worden genomen. Als men het niet eens is met de beslissing kan men daartegen in beroep gaan. In het examenreglement staat precies hoe dat gaat.

INTERNE KLACHTENREGELING

In geval van een klacht doen wij er alles aan om de zaak zorgvuldig op te lossen. Wij kennen verschillende regelingen voor de behandeling van klachten en bezwaren. In de interne klachtenregeling van de school wordt onderscheid gemaakt tussen algemene klachten en klachten over machtsmisbruik. Onder machtsmisbruik wordt verstaan: geweld, racisme, agressie, seksuele intimidatie en discriminatie. Hiervoor geldt een speciale regeling. Klachten kunnen worden ingediend bij het bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) waarbij de school is aangesloten. We gaan er vanuit dat leerlingen en hun ouders/verzorgers er eerst met de betrokkenen zelf proberen uit te komen.