Regels en klachtenprocedure

Waarden en normen

Op een veilige school kan iedereen zich op z’n gemak voelen. Een goed en veilig leefklimaat is nodig voor een goed leerklimaat. Op het Northgo College hanteren wij daarvoor deze waarden en normen:

 • Ieders persoonlijkheid wordt gewaardeerd. 
 • Iedereen draagt actief bij aan een positief klimaat in de school.
 • Iedere bijdrage is gericht op het welzijn voor zichzelf, de ander, de groep.
 • Ieder draagt bij aan een schoon en veilig leefmilieu. 
Om deze waarden vorm te geven werken we aan een open, eerlijke en constructieve communicatie.

Leefregels

Op het Northgo College hebben we een aantal duidelijke afspraken over wat wel en niet kan en over hoe we met elkaar omgaan:

 • Je komt altijd op tijd in de les, want te laat komen getuigt van weinig respect ten opzichte van de docent en je medeleerlingen die je stoort. 
 • Je hebt de spullen voor de les bij je en die zijn in orde op het moment dat je de les binnengaat. Zo draag je bij aan een positief leerklimaat. 
 • Je maakt geen rommel en helpt mee de school en omgeving schoon te houden. 
 • Buiten het pauzegebied mogen de leerlingen geen mobiele telefoon gebruiken. 
 • Gebruik en zichtbaarheid van MP3speler, iPod en spelcomputers zijn buiten het pauzegebied verboden. Anderen zouden er last van kunnen hebben, het draagt niet bij aan het met elkaar leren en bemoeilijkt het aanspreekbaar zijn van leerlingen. 
 • Je mag alleen eten en drinken buiten de lestijd, in het gebied waar de leerlingen de pauzes doorbrengen (aula, binnenterras, binnenplein en buiten). 
 • Je mag geen kauwgum kauwen in de lokalen, in werkruimten en tijdens de lesactiviteiten. 
 • Roken binnen school is uiteraard verboden. 
 • Alcohol en drugs zijn op school absoluut verboden. 
 • Je taalgebruik is netjes en respectvol. 
 • Pesten (waaronder ook digitaal pesten) is vanzelfsprekend verboden. 
 • Het uitdragen van een persoonlijke overtuiging – op welk gebied dan ook – mag de voortgang van het onderwijs niet hinderen. 

Rookvrije school

Tabak, alcohol en drugs blijken een belangrijke rol te spelen bij het uitprobeergedrag van jongeren. Daarom wordt veel aandacht besteed aan voorlichting over genotmiddelen. De school hanteert met betrekking tot genotmiddelen een duidelijk beleid. Roken is op het terrein van de school verboden.
Tijdens schoolfeesten wordt er op het Northgo College geen alcohol geschonken.

Gedragregels voor buitenschoolse activiteiten

Ook voor de activiteiten buiten de school zijn er gedragsregels. Fatsoen, respect en verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag staan daarin centraal. Voor meerdaagse excursies gelden meer regels. Met ouders en leerlingen worden deze voorafgaand aan de reis besproken. Daarna worden ze ook ondertekend.

Garderobe

Elke leerling huurt een locker in de garderobe, waarin kleding, tas en dergelijke kunnen worden opgeborgen. Gebruik van een locker is verplicht. Jassen zijn niet toegestaan in de lesruimten. schade en aansprakelijkheid Ten behoeve van alle bij het Northgo College ingeschreven leerlingen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de kosten van geneeskundige behandeling voor zover deze niet elders zijn verzekerd en geldt voor schade die geleden is op weg van en naar school, in de school en bij activiteiten in schoolverband, zoals excursies. Schade veroorzaakt door leerlingen – opzettelijk of door ruw gedrag – aan het gebouw, inventaris of andere eigendommen van de school, kan op de ouders van de betreffende leerlingen worden verhaald. Het bestuur en het personeel van het Northgo College zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies van eigendommen van leerlingen.

Schade en aansprakelijkheid

Ten behoeve alle bij het Northgo College ingeschreven leerlingen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de kosten van geneeskundige behandeling voor zover deze niet elders zijn verzekerd en geldt voor schade die geleden is op weg van en naar school, n de school en bij activiteiten in schoolverband, zoals excursies. Schade veroorzaakt door leerlingen - opzettelijk of door uw gedrag - aan het gebouw, inventaris of andere eigendommen van de school, kan p de oduers van betreffende leerlingen worden verhaald.
Het bestuur en het personeel van het Northgo College zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies van eigendommen van leerlingen.

Interne klachtenregeling

Helaas loopt niet altijd alles zoals het hoort. Als dat gebeurt, dan doen wij er wel alles aan om de zaak zorgvuldig op te lossen. Wij kennen verschillende regelingen voor de behandeling van klachten en bezwaren. In de interne klachtenregeling van de school wordt onderscheid gemaakt tussen algemene klachten en klachten over machtsmisbruik. Onder machtsmisbruik wordt verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, agressie, geweld en pesten. Daarvoor geldt een speciale regeling. Algemene klachten kunnen worden ingediend bij het bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) waarbij de school is aangesloten. We gaan er van uit dat leerlingen en hun ouders er eerst met de betrokkenen zelf proberen uit te komen.

Externe vertrouwenspersoon

Machtsmisbruik zorgt voor een gevoel van onveiligheid en kan een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van iedereen die hiermee wordt geconfronteerd. Met een ernstige klacht over een vorm van machtsmisbruik kan men een beroep doen op een externe vertrouwenspersoon. Via de interne contactpersoon, mevrouw A.D. Hollenkamp, kan contact met de externe vertrouwenspersoon worden gelegd. De externe vertrouwenspersoon zoekt samen met de klagers naar een oplossing en ondersteunt hen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. De gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. In tweede instantie kunnen klachten over machtsmisbruik ook bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) terechtkomen. De contactgegevens staan onder Contact.

Klachten over examenzaken

Als er iets niet volgens de regels is gegaan bij het examen (bijv. bij een toets) kunnen er op grond van het Examenreglement diverse maatregelen worden genomen. Als iemand het niet eens is met zo’n beslissing kan men daartegen in beroep gaan. In het Examenreglement staat precies hoe dat gaat.