Anita Hollenkamp, Marc Janssen en Johan van der Plas, bestuur en schoolleiding Northgo College
Werken aan kwaliteit van onderwijs


 
Sinds 2010 heeft het Northgo College een nieuw bestuur, bestaande uit twee personen: Johan van der Plas en Marc Janssen. In het nieuwe bestuursmodel houden de heren Janssen en van der Plas zich als schoolleider ook bezig met de agelijkse gang van zaken op school. Anita Hollenkamp is ook lid van de schoolleiding.

Elke nieuwe leerling komt onze school binnen met talenten, met reeds opgedane kennis en vaardigheden, met wensen en mogelijkheden. Ons doel is hierop aan te sluiten en de verdere ontwikkeling van de leerling zo veel mogelijk te ondersteunen en te bevorderen. Dat doen wij in een veilige omgeving, met moderne hulpmiddelen en docenten die de leerling centraal stellen. Uiteraard vinden wij het halen van een diploma dat past bij de mogelijkheden van de leerling belangrijk. Wij vinden het ook belangrijk dat bij onze leerlingen de intellectuele ontwikkeling gelijke tred houdt met de sociaal-emotionele ontplooiing. Wij zien graag prettige jonge mensen de school verlaten die in staat zijn op een verantwoorde manier hun eigen keuzes te maken en kunnen bijdragen aan de maatschappij. 

De samenleving stelt ook eisen aan scholen. Resultaten en daaruit voortvloeiende cijfers en feiten lijken op dit moment de boventoon te voeren. Het afgelopen jaar zijn gesprekken gevoerd met het eigen personeel, leerlingen en diverse groepen ouders over waar het Northgo College voor staat en hoe ons college dat vormgeeft. Ook zijn personeel, leerlingen en ouders geënquêteerd over het onderwerp kwaliteit. Wij willen onze professionaliteit aanwenden bij het vervolmaken van kwalitatief goed onderwijs. Gedurende het jaar houden wij u op de hoogte van de vorderingen en onze plannen op het gebied van kwaliteit. 

Verheugd zijn wij met de verlening van het predicaat technasium aan onze school. Een team van enthousiaste docenten heeft het pilotjaar goed vormgegeven en daarmee voldaan aan de hoge eisen van de Stichting Technasium. Dat betekent dat wij dit jaar verder kunnen werken aan de implementatie van het technasium in havo/vwo en vwo-brugklassen. Daarnaast starten we dit jaar na een intensieve voorbereiding met ‘versterkt taalonderwijs’ [VTO]. In VTO wordt intensief gewerkt aan verdieping en verbreding van de taalbeheersing en dat kan leiden tot een internationaal erkend taalcertificaat. Voor een leerling een waardevolle aanvulling op zijn of haar diploma. 

Tot slot zijn wij erg trots op ons mooie, nieuwe gebouw dat voelt als een warme deken om ons heen. Het gebouw biedt veel mogelijkheden die wij ook dit schooljaar weer optimaal zullen benutten. 

Wij wensen alle leerlingen, ouders en personeelsleden een goed schooljaar toe!