ONS ONDERWIJS

LEREN IN DE 21E EEUW

Het Northgo College verzorgt toekomstgericht onderwijs. Het aanleren van vaardigheden loopt als een rode draad door de schoolloopbaan van de leerling.  Voor een goede voorbereiding op verdere studie en beroep is het nodig dat de leerlingen ook  vaardigheden als creativiteit, oplossingsgerichtheid en ICT-geletterdheid aanleren. 

Het technasium is een mooi voorbeeld van vooruitstrevend onderwijs. Leerlingen werken aan een probleem dat is aangedragen door een bedrijf of een instelling. Havisten Competent is een schoolvak dat de leerlingen van klas 3 tot en met 5 krijgen op de havo. Het is een landelijk ontwikkeld, intensief programma waarbij leerlingen een werkhouding aanleren en vaardigheden opdoen die op een hoger beroepsopleiding noodzakelijk zijn. Door middel van dit lesprogramma krijgen de leerlingen ook beter zicht op de eigen capaciteiten en interesses. Op die manier worden zij geholpen bij hun profielkeuze en hun keuze van een vervolgopleiding. 

Meer informatie:

GO-PROGRAMMA  VANAF DE BRUGKLAS

Leren gaat beter als leerlingen gedurende de schoolweek een aantal ontspanningsmomenten hebben. Momenten waarop ze kunnen sporten, met hun handen bezig kunnen zijn of kunnen werken aan een project. Daarom hebben wij voor leerlingen vanaf de brugklas het Go-Programma ontwikkeld. Met de keuzevakken Go-Sport, Go-Expressie, Go-Media & Design.  In het Go-Programma is ook veel aandacht voor persoonlijke vaardigheden, zoals bijvoorbeeld: het organiseren en begeleiden van sportdagen, scheidsrechteren, het maken van een eigen TV-programma of het organiseren van een modeshow. 

PLUSDOCUMENT

Naast het diploma geeft het Northgo College haar leerlingen het plusdocument mee. Het plusdocument maakt op papier zichtbaar hoe leerlingen hebben gewerkt aan brede vorming en talentontwikkeling. Het kan gaan om afgeronde (talent)programma’s, deelname aan leerlingenraad of medezeggenschapsraad, taalcertificaten of specifieke competenties op het gebied van loopbaanontwikkeling, burgerschap of ondernemerschap. Het initiatief voor de plusactiviteiten wordt genomen door de school, maar de activiteiten maken  geen deel uit van het voorgeschreven curriculum. 

INTERNATIONALISERING

Het Northgo College doet veel aan internationalisering. Dat gebeurt in de klassen, maar ook daar buiten. Het is belangrijk dat leerlingen na de mavo, havo of het vwo goed Engels kunnen spreken, lezen en schrijven. In de onderbouw wordt Cambridge English aangeboden op alle niveau's vanaf de brugklas. Voor de herfstvakantie doen de brugklasleerlingen een instaptoets, zodat zij zo snel mogelijk op het juiste niveau Engels krijgen. Tussentijds op- of afstromen is mogelijk. 

In de bovenbouw kunnen leerlingen toewerken naar de internationaal erkende certificaten: • Cambridge Certificate (voor Engels)
 • Delf Scolaire (voor Frans)
 • Goethe, (voor Duits)
 • Dele, (voor Spaans)

Ook zijn er meerdaagse uitwisselingen naar het buitenland, waarbij leerlingen verblijven in gastgezinnnen. En er is elk jaar het YES-event, een internationale jongerenconferentie in een Europese stad. 

In het vierde leerjaar (mavo, havo en vwo) gaan de leerlingen op buitenlandse studiereis. In het schooljaar 2019-2020 gaan zij naar Sevilla, Krakau, Marokko, Liverpool en Rome.

ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS

Op het Northgo College is resultaatgericht onderwijs belangrijk. De voortgang van de leerling wordt door de versterkte mentorenteams nauwlettend in de gaten gehouden. De mentorenteams hebben wekelijks overleg. Er wordt bijgestuurd waar nodig en extra gestimuleerd waar dat kan.

 • De school is trots op de slagingspercentages van juli 2019:

  • 91% geslaagden op de mavo
  • 96 % geslaagden op de havo
  • 94 % geslaagden op het vwo

KWALITEIT EN TEVREDENHEID

Om de kwaliteit van het geboden onderwijs hoog te houden, heeft het Northgo College een systeem voor kwaliteitszorg ontwikkeld. Elk  jaar worden onder leerlingen en ouders/verzorgers enquêtes afgenomen waarin vragen worden gesteld over tevredenheid over het onderwijs, de docenten en de schoolorganisatie. Ouders/verzorgers worden door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteitszorg. Daarnaast worden met speciale klankbordgroepen, bestaande uit leerlingen en ouders, gesprekken gevoerd over de kwaliteit van onderwijs.